Zdravstvo

Prof. dr Branislav Milovanović – Biografija

8.11Kviews

Profesor doktor Branislav Milovanović rođen je u Čačku gde je završio svoje osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Medicinski fakultet u Beogradu upisao je 1982. godine, a diplomirao 1987. godine. Pipravnički staž obavio je u bolnici u Čačku. Školske 1988/89. godine predaje farmakologiju i mikrobiologiju u Srednjoj medicinskoj školi u Čačku. Profesor Milovanović završava 1993. godine postdiplomske studije iz oblasti Kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, i magisterijum na temu “Značaj Holter monitoringa u otkrivanju asimptomatske miokardne ishemije u osoba opšte populacije i u bolesnika sa koronarnom bolešću”. Doktorsku disertaciju na temu “Kardiovaskularni efekti autonomne neuropatije u bolesnika sa diabetes mellitusom”, uspešno brani 1994. godine. Iste godine polaže i specijalistički ispit iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Godine 1997. i 1998. usavršava se na Univerzitetskoj kardiološkoj klinici Recht Der Isar, u Laboratoriji za nelinearnu dinamiku, pri Medicinskom fakultetu u Minhenu, a potom 1999. godine u Univerzitetskoj bolnici u Londonu, St. Mary’s Imperial College, Laboratoriji za testiranje funkcije autonomnog nervnog sistema. Usavršavasnje nastavlja 2000. godine na RUSH Univerzitetu u Čikagu i 2001. godine na Univerzitetskoj bolnici Sveti Luka u Milanu, na Kardiološkom odeljenju. Publikovao je više od 120 radova u domaćim i inostranim časopisima, a rukovodilac na više domaćih i inostranih projekata. Profesor Milovanović prvi u našoj zemlji počinje da se bavi novom naučnom disciplinom neurokardiologijom, i uvodi kod nas dijagnostičke metode nelinearnu kardiologiju, kratkotrajnu i dugotrajnu analizu RR varijabiliteta sa spektralnom analizom, kardiovaskularne refleks testove sa spektralnom analizom, i real time kontinuirano merenje krvnog pritiska najsavremenijim sistemom u svetu. Formirao originalni protokol za rizik stratifikaciju kod infarkta miokarda i testiranje autonomnog nervnog sitema koji su po primenjenoj metodologiji i broju pacijenata među najpoznatijim u svetu. Osnovao je Neurokardiološku laboratoriju u KBC Bežanijska kosa (prva ovakve vrste u istočnoj Evropi i po metodologiji jedna od najbolje opremljenih u svetu) i Centar za rizik stratifikaciju pacijenata sa infarktom miokarda. Osnovao je Sekciju SLD za autonomni nervni system, koja je 2005. postala član Evropskog udruženja EFAS, kao prvo nacionalno udruženje van Evropske unije (i jedno od 10 nacionalnih udruženja). Osnovao je 2007. godine Udruženje za neurokardiologiju Srbije koje je četvrto ovakvo udruženje u svetu. Otkrio je novi kardiovaskularni rizik prediktor i za to je 2008. godine dobio “Norman Silver” nagradu Poljskog udruženja za neinvazivnu kardiologiju. Prvi je kod nas 2009. godine predstavio novu metodu za dijagnostiku i lečenje – ANSA, koja se zasniva na podešavanju funkcije autonomnog nervnog sistema . Osnovao je i uz pomoć sponzora kompletno opremio Neurokardiološku laboratoriju KBC Bežanijska kosa. Radno iskustvo: 2006. – Docent na predmetu Interna medicina – kardiologija, KBC Bežanijska kosa Medicinskog fakulteta u Beogradu 2004. – Osnivač i šef Neurokardiološke laboratorije u KBC Bežanijska kosa 1989. – Klinički lekar na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Dedinje 1989. – 1997. – Klinički lekar i kasnije specijalista interne medicine na Kardiološkom odeljenju KBC Zemun 1997. – Asistent na predmetu Interna medicina – kardiologija, na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1997. – 2004. – Šef Koronarne jedinice na Kardiološkom odeljenju KBC Bežanijska kosa Objavljene publikacije:  Monografija “Šećerna bolest i iznenadna srčana smrt, Dissertatio, Beograd, 1996. Profesionalna članstva:  Član borda Evropskog udruženja za autonomni nervni sistem (EFAS),  Predsednik i član Udruženja za neurokardiologiju Srbije,  Član Sekcije za autonomni nervni sistem i Kardiološke sekcije SLD,  Član Internacionalnog udruženja za neinvazivnu elektrokardiologiju (ISHNE) i Evropskog udruženja kardiologa  Inostrani član Američkog udruženja za autonomni nervni system,  Član Evropske akademije nauka i umetnosti, Dobijena prizanja: 1993 – Jedan od pobednika na konkursu biblioteke Dissertatio za publikovanje doktorskih disertacija 1996 – nagradaAmeričkog udruženja za hipertenziju za mlade učesnike sa doktoratom,na godišnjem skupu u Njujorku 1998 – Wellcome Trust grant,stipendija najznačajnije Engleske naučne institucije 2008 – Norman Silver grant,nagrada Poljskog udruženja za neinvazivnu elektrokardiologiju,za prezentovanje novog kardiovaskularnog rizik prediktora Predavanja po pozivu i predsedavanja na međunarodnim skupovima  Jedan od predsedavajućih na II zajedničkom kongresu Evropskog i Američkog udruženja za autonomni nervni sistem, u Beču, 2007.  Jedan od predsedavajućih na Evropskom kongresu iz neurologije, u Madridu, 2007.  Jedan od inostranih predavača na godišnjem skupu Udruženja za neinvazivnu  kardiologiju Poljske, u Zakopanima, 2008, 2009, 2010.  Jedan od predsedavajućih, predavač i član organizacionog odbora kongresa Ruskog udruženja za neinvazivnu kardiologiju 2008, 2009, 2010.  Jedan od inostranih predavača na godišnjem skupu rumunskog Udruženja za neinvazivnu kardiologiju, u Temišvaru, 2010.

Udruženje Čačana u Beogradu